Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM

1. Ban Giám đốc

2. Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ công tác tổ chức, hành chính, quản trị của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện công tác biên chế, nhân sự, lao động tiền lương, chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức theo đúng quy định của nhà nước.

- Đề xuất cử cán bộ, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồ dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý mộc dấu theo đúng quy định nhà nước. Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các Phòng, Ban Trung tâm. Thực hiện việc in sao tài liệu, hồ sơ đúng quy định và tiết kiệm.

- Theo dõi, cập nhật các chỉ đạo của Ban Giám đốc (tại văn bản đến) phân công Phòng, Ban chuyên môn đề xuất, xử lý để báo cáo kết quả cho Giám đốc trung tâm trong cuộc họp giao ban hàng tuần.

- Thực hiện quản lý hệ thống mạng tin học, sửa chữa, bảo trì thiết bị công nghệ thông tin và phòng, chống virus máy vi tính toàn trung tâm. Triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm một cách có hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với phòng Kế toán – Tài chính trong công tác dự trù, lập thủ tục mua sắm, đưa vào quản lý, sử dụng bảo dưỡng tất cả các loại tài sản cảu Trung tâm theo đúng quy định của nhà nước.

- Chủ trỉ phối hợp với các Phòng, Ban Trung tâm giám sát việc tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm tại Trung tâm.

- Kiểm tra, nhắc nhở các bộ viên chức và người lao động chấp hành nội quy kỷ luật Trung tâm và chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm về việc tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nỗ, thực hiện vệ sinh Trung tâm.

- Phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy để lập phương án chữa cháy và tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm.

3. Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Phối hợp với UBND quận, huyện tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng trình tự, thủ tục và chính sách hiện hành khi Trung tâm thu được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án tạo quỹ đất.

- Phối hợp với Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, huyện xây dựng và tốt chức công bố phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định về công tác bồi thường.

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng phương án bồi thường sau đó khi có kết quả điều tra, khảo sát xác định số liệu về đất và tài sản gắn liền trên đất (thực hiện sau khi có quyết định thu hồi đất).

- Đề xuất Ban Giám đốc Trung tâm đề nghị UBND quận, huyện thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư.

- Phối hợp với Phòng Kế toán – Tài chính triển khai các dự án được duyệt để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng tiến độ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành, đảm bảo nguồn thu của Trung tâm.

- Phối hợp với Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, huyện thực hiện điều tra khảo sát, kiểm kê hiện trạng sử dụng đất, tài sản trên đất đối với dự án Trung tâm làm chủ đầu tư.

- Đề xuất Ban giám đốc về việc ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giữa Trung tâm và Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, huyện theo quy định của pháp luật.

-  Phối hợp với Sở Tài chính, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, huyện lập dự án bồi thường theo quy định.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc, chủ động phối hợp với các Phòng, Ban Trung tâm để thực hiện các công việc liên quan.

4. Phòng Đầu tư - Khai thác:

- Thực hiện chức năng chủ đầu tư các dự án theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường (xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; xây dựng, mua các khu, điểm, nhà tái định cư; các dự án, công trình được giao khác, lập quy hoạch phân khu…); tổ chức quản lý, triển khai các dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn tất đầu tư, hoàn tất hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng phương án đầu tư, khai thác, sử dụng có hiệu quả các khu đất Trung tâm được giao quản lý; tham mưu việc quản lý, khai thác, phương án sử dụng các nguồn đất đã hoàn chỉnh hạ tầng mà các chủ đầu tư có nghĩa vụ phải bàn giao lại cho Nhà nước

- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự khu đất; tổ chức thực hiện công tác xúc tiến, giới thiệu, vận động, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư, hợp tác, liên kết để khai thác ngắn hạn các khu đất được giao quản lý, sử dụng đã được Trung tâm tiếp nhận (trong thời gian chờ đấu giá, bàn giao, thực hiện theo quy hoạch).

- Chủ trì phối hợp với Phòng thu hồi đất bàn giao các khu đất cho nhà đầu tư khác theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thực hiện công tác đàm phán để mua quỹ nền, quỹ nhà phục vụ tái định cư và tiếp nhận nguồn đất đã hoàn chỉnh hạ tầng mà các chủ đầu tư có nghĩa vụ phải bàn giao lại cho nhà nước.

- Đề xuất thu hút, tạo vốn từ nhiều nguồn theo quy định hiện hành như vay vốn, hợp vốn thông qua liên doanh, liên kết kinh tế và nhận viện trợ, tài trợ… (ngoài nguồn ngân sách).

5. Phòng Thu hồi đất:

- Điều tra, khảo sát, lập hồ sơ và tham mưu cho Giám đốc báo cáo Sở Tài nuyên và Môi trường trình UBND Thành phố về khà năng thu hồi các khu đất đã có quy hoạch, kế hoach sữ dụng đất nhưng chưa giao cho chủ đầu tư hoặc các khi đất thu hồi tạo quỹ theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

- Tổ chức thu hồi lại đất và các tài sản trên đất theo chỉ đạo của UNBD TP theo đúng quy định hiện hành.

- Triển khai thực hiện quy trình, thủ tục để bàn giao các khu đất theo chỉ đạo của UBND T và Sở Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo đúng diện tích, hiện trạng khi nhận bàn giao và quy định hiện hành.

- Tổ chức quản lý đầy đủ và chặc chẽ hồ sơ của các khu đất do Trung tâm chịu trách nhiệm thu hồi.

- Thực hiện đúng và đủ các thủ tục theo quy định hiện hành về công tác đo đạc bản đồ

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm trong công tác đo đạc bản đồ, tổ chức tiếp nhận, bảo quản, biên tập vầ đề xuất khai thác, sử dụng các loại bản đồ phù hợp với yêu cầu khác nhau của Trung tâm, đặc biệt là các lạoi bản đồ phục vụ giới thiệu đầu tư, báo cáo tiến độ bồi thường, giải quyết khiếu hạn, giải phóng mặt bằng…

- Tổng hợp báo cáo, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố danh mục các khu đất đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất.

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm thực hiện đúng và đủ các thủ tục theo quy định hiện hành về công tác đấu giá quyền sủ dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

- Hướng dẫn cá nhân, tổ chức trúng đấu giá thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố kết quả thực hiện công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

- Thực hiện đúng và đủ các thủ tục theo quy định hiện hành về công tác thuê đơn vị tổ chức định giá quyền sử dụng đất hoặc các tài sản khác liên quan đến thực thi nhiệm vụ.

- Lập báo cáo định kỳ và chuyên đề về tiến độ triển khai thu hồi tất cả các khu đất của Trung tâm theo yêu cầu của UBND Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thường xuyên cập nhật danh mục tất cả các khu đất mà Trung tâm được giao nhiệm vụ trực tiếp hoặc gián tiếp thu hồi theo từng thời điểm.

6. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

- Tham mưu, đề xuất công tác tổng hợp, định hướng mục tiêu, chiến lược, chương trình kế hoạch của Trung tâm.

- Xây dựng chương trình công tác trọng tâm về thu hồi, phát triển quỹ đất; Xây dựng kế hoạch hằng năm, kế hoạch dài hạn và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện kế hoạch của Trung tâm.

- Quản lý kế hoạch, theo dõi, đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc và đánh giá thực hiện chỉ đạo của các Phòng, Ban Trung tâm.

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, dữ liệu từ các Phòng, Ban để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành, quản lý các mặt hoạt động của Trung tâm.

- Làm đầu mối để đăng ký xây dựng các đề tài và các dự án liên quan đến thu hồi, phát triển quỹ đất.

- Tổng hợp thông tin hồ sơ pháp lý và quá trình điều tra, khảo sát khu đất của các Phòng, Ban chuyên môn để phân tích, đánh giá và đưa ra các dự báo, đề xuất phương án thu hồi, khai thác và phát triển quỹ đất do Trung tâm được giao xử lý để Giám đốc Trung tâm xem xét, quyết định.

- Lập biểu bảng và cập nhật thường xuyên tiến độ thu hồi, xử lý các khu đất do Trung tâm được giao.

- Thực hiện các báo cáo tổng hợp định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo đúng quy định.

7. Phòng Kế toán - Tài chính:

-  Lập và trình duyệt dự toán hàng năm và đột xuất

- Thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ, nguyên tắc, thủ tục, chứng từ kế toán tài chính và thủ quỹ của đơn vị sự nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành

- Làm việc với cơ quan chức năng để ghi vốn, nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án và phối hợp với Ban bồi thường, GPMB các quận huyện tổ chức, triển khai thực hiện bồi thường các dự án được giao, thu hồi các khu đất vi phạm trong công tác quản lý đất đai, thu hồi theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007

- Lập, nhận chi phí phục vụ bồi thường, GPMB và các khoản thu hợp lý khác để bổ sung chi các hoạt động thường xuyên của Trung tâm và thu nhập tăng thêm cho CBVC Trung tâm

- Thực hiện chi trả lương, tiền công và các thu nhập hợp pháp khác theo đúng chính sách, chế độ của nhà nước

- Thực hiện báo cáo tài chính theo quy định và theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm

- Quản lý sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách (vốn vay, viện trợ, liên doanh liên kết) đúng quy định

- Ứng vốn để nhận chuyển nhượng các khu đất do người dân có nhu cầu khi chưa có quyết định thu hồi đất nhưng Nhà nước có quy hoạch sử dụng đất

- Ứng vốn để thực hiện các dự án xây dựng khu tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng để nâng cao giá trị các khu đất trước khi đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án, đồ án quy hoạch theo chỉ đạo của UBND Thành phố

- Thực hiện công tác quyết toán, kiểm toán các dự án Trung tâm được giao chủ đầu tư