Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM

1. Ban Giám đốc

2. Phòng Hành chính – Tổng hợp

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý nhà nước về mộc dấu theo quy định. Hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các phòng thuộc Trung tâm. Kiểm tra về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản do Trung tâm Phát triển quỹ đất ban hành theo đúng quy định pháp luật. Tổ chức, quản lý, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật của Trung tâm theo quy định nhà nước.

- Quản lý, sử dụng con dấu của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Công tác xây dựng các quy định về bộ máy tổ chức, nhân sự; Công tác phân bổ và sử dụng biên chế; Công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động; Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động; Kỷ luật; Giải quyết các chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động; Quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động do Trung tâm quản lý theo quy định; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

- Thực hiện công tác bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định.

 - Xây dựng kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính hàng năm; Tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác cải cách hành chính theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm; Tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Giúp Giám đốc Trung tâm quản lý, sử dụng tài sản cơ quan theo quy định; Sắp xếp, bố trí phương tiện đi lại, trang thiết bị phục vụ công tác.

- Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy tại cơ quan.

- Tham mưu Giám đốc Trung tâm về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; Tham gia xây dựng, quản lý các phần mềm chuyên ngành có liên quan; Tổ chức thực hiện và quản lý hệ thống mạng, thông tin trong Trung tâm; Hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng chuyên môn; Quản lý, cập nhật thông tin Website Trung tâm.

- Lập dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu; Theo dõi, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán chi phí liên quan đến mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Phòng Hành chính – Tổng hợp phụ trách.

3. Phòng Phát triển quỹ đất 

- Khảo sát, lập hồ sơ và tham mưu cho Giám đốc dự thảo văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố về khả năng thu hồi các khu đất đã theo qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa giao cho chủ đầu tư hoặc các khu đất thu hồi tạo quỹ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tổ chức tiếp nhận, thu hồi nhà đất, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố theo đúng quy định hiện hành, theo Điều 64,65 Luật Đất đai 2013 và do sắp xếp nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12
năm 2017 của Chính phủ.

- Triển khai thực hiện quy trình, thủ tục để bàn giao đất cho người trúng đấu giá, cho nhà đầu tư, cho cơ quan, đơn vị các khu đất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo đúng diện tích, hiện trạng khi nhận bàn giao và đúng quy định hiện hành.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ hồ sơ đã hoàn chỉnh về mặt pháp lý của tất cả các khu đất do Trung tâm chịu trách nhiệm thu hồi.

- Tổ chức biên tập và đề xuất sử dụng các loại bản đồ phù hợp với các yêu cầu khác nhau của Trung tâm, đặc biệt là các loại bản đồ phục vụ giới thiệu đầu tư, báo cáo tiến độ bồi thường, giải quyết khiếu nại, giải phóng mặt bằng …

- Thực hiện các quy định hiện hành về hoàn trả chí đã đầu tư trên đất cho doanh nghiệp.

- Thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành về đề xuất quỹ đất thanh toán nhà đầu tư các dự án theo hình thức BT trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng trình tự, thủ tục và chính sách hiện hành khi Trung tâm được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án tạo quỹ đất.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, huyện lập dự án bồi thường theo quy định.

4. Phòng Dịch vụ và Thông tin đất đai

- Lập dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu; theo dõi, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán chi phí liên quan công tác thẩm định giá và công tác đấu thầu.

- Tổ chức xây dựng kế hoạch lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và công trình trên đất (nếu có) đối với các khu đất Ủy ban nhân dân Thành phố đã có quyết định đấu giá.

- Phối hợp phòng Phát triển quỹ đất đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký kế hoạch sử dụng đất đối với quỹ đất dự kiến đấu giá trong năm kế hoạch.

- Thực hiện thuê đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá xác định giá trị quyền sử dụng đất và công trình trên đất (nếu có) làm cơ sở xác định phương án giá phục vụ công tác đấu giá.

- Phối hợp các Phòng chuyên môn thuộc Trung tâm thu thập hồ sơ để chuẩn bị hồ sơ đấu giá, lập phương án đấu giá, phương án giá báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án đấu giá, phương án giá, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và công trình trên đất (nếu có) theo quy định.

- Lập thủ tục thuê tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và công trình trên đất (nếu có) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố. Phối hợp Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu Giám đốc Trung tâm thực hiện ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật về đấu thầu.

- Phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Trung tâm và đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản tổ chức cho đối tượng đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại thực địa.

- Đề xuất, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, quyết định hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá trong trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá theo phương án đấu giá đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, quy chế cuộc đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và quy định pháp luật có liên quan.

- Tham dự thực hiện, giám sát cuộc bán đấu giá.

- Phối hợp các Phòng thuộc Trung tâm và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện bàn giao hồ sơ pháp lý liên quan, bàn giao khu đất tại thực địa và tài sản trên đất (nếu có) cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá.

- Phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn người trúng đấu giá hoàn tất thủ tục trúng đấu giá theo quy định.

5. Phòng Quản lý và Khai thác quỹ đất

- Thu thập thông tin hồ sơ về nhà, đất khi có chủ trương thu hồi hoặc công bố quyết định thu hồi.

- Tiếp nhận bàn giao nhà, đất để quản lý.

- Theo dõi, giám sát và chịu trách nhiệm quản lý các khu đất và tài sản gắn liền trên đất cho thuê khai thác ngắn hạn và bảo vệ.

- Lập phương án quản lý, bảo vệ quỹ đất của Trung tâm được giao quản lý.

- Lập phương án dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các công tác quản lý khu đất như: thuê bảo vệ, đầu tư xây dựng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị, kiểm định chất lượng, dọn dẹp vệ sinh mặt bằng, mua sắm dụng cụ, lắp đặt trang thiết bị, biển báo, phát quang... theo quy định.

- Làm việc với các đơn vị liên quan về cung cấp và thanh toán các dịch vụ và cơ sở hạ tầng như: điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc cho khu đất.

- Tham gia bàn giao nhà, đất cho người trúng đấu giá, chủ đầu tư, chủ sử dụng đất mới.

- Lập phương án sử dụng, khai thác ngắn hạn quỹ đất của Trung tâm được giao quản lý.

- Tham mưu xây dựng phương án, cơ chế chính sách có liên quan.

- Tổ chức thực hiện, đề xuất lựa chọn đơn vị thuê theo quy định.

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng khai thác ngắn hạn, đôn đốc công nợ, lập phiếu báo thanh toán; đề xuất gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng.

- Tham mưu tổ chức lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi Trung tâm được Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi Trung tâm được Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

- Tham mưu việc liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, khảo sát thị trường, nhu cầu đầu tư có liên quan.

- Tham mưu thực hiện các thủ tục theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng và tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; quản lý dự án đầu tư.

- Lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của Trung tâm.

- Tiếp nhận, quản lý quỹ đất công hoán đổi, tham mưu đề xuất sử dụng, quản lý nguồn quỹ đất công hoán đổi.

6. Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Chủ trì phối hợp các phòng xây dựng báo cáo kinh tế-xã hội, báo cáo chỉ đạo điều hành của Trung tâm hàng tháng, quý, 06 tháng và năm theo yêu cầu và các báo cáo chuyên đề theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm. 

-  Chủ trì phối hợp xây dựng, trình duyệt dự toán ngân sách hàng năm và đột xuất; Theo dõi tình hình giải ngân kinh phí dự toán giao hàng năm.

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, dữ liệu từ các Phòng thuộc Trung tâm để tổng hợp báo cáo Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành, quản lý các mặt hoạt động của Trung tâm.

- Phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu Giám đốc Trung tâm ký kết các hợp đồng kinh tế của Trung tâm (trừ hợp đồng lao động) và thẩm định các phương án dự toán thực hiện công tác chuyên môn.

- Phối hợp các phòng thực hiện đăng ký kế hoạch vốn thực hiện dự án hàng năm, trung dài hạn; theo dõi tình hình giải ngân vốn đầu tư công, thanh quyết toán vốn đầu tư công của các dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư.

- Quản lý kế hoạch, theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo của Ban Giám đốc và đánh giá thực hiện kế hoạch của các Phòng thuộc Trung tâm; Thực hiện các báo cáo tổng hợp định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và đột xuất theo yêu cầu và đảm bảo đúng quy định.

- Tham mưu Giám đốc Trung tâm về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí; ứng vốn; báo cáo công khai tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách theo quy định.  

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung dài hạn; Tham mưu, đề xuất công tác tổng hợp, định hướng mục tiêu, chiến lược, chương trình kế hoạch phát triển của Trung tâm.

 

TTPTQĐ