Đấu giá QSDĐ

Các Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các khu đất xử lý tài chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

1. Thẩm định giá xác định giá đất để tính nghiã vụ tài chính đối với Dự án xây dựng 1.330 căn hộ tại phường Bình Khánh, Quận 2 (lô đất ký hiệu R8, R9)

- Quyết định số 228/QĐ-PTQĐ-DV ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định số 261/QĐ-PTQĐ-DV ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

2. Thẩm định giá xác định giá đất để tính nghiã vụ tài chính đối với khu đất 30,1ha Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, Quận 2.

- Quyết định số 239/QĐ-PTQĐ-DV ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định số 262/QĐ-PTQĐ-DV ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

3. Thẩm định giá xác định đơn giá đất đối với các vị trí tương ứng của từng loại đất trong Khu 30,2ha phường Bình Khánh, Quận 2

- Quyết định số 265/QĐ-PTQĐ-DV ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định số 267/QĐ-PTQĐ-DV ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

4. Thẩm định giá xác định lại giá đất đối với các khu đất liên quan Dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm thuộc Khu chức năng số 2b trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư để tính nghĩa vụ tài chính

- Quyết định số 273/QĐ-PTQĐ-DV ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định số 289/QĐ-PTQĐ-DV ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

5. Thẩm định giá xác định lại giá đất đối với Dự án Khu phức hợp Sóng Việt tại Khu chức năng số 1 (4 lô đất: 1-13, 1-14, 1-16, 1-17) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 đề xử lý nghĩa vụ tài chính

- Quyết định số 286/QĐ-PTQĐ-DV ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định số 290/QĐ-PTQĐ-DV ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

6. Thẩm định giá xác định lại giá đất đối với các khu đất liên quan Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – CII thực hiện để xử lý nghĩa vụ tài chính

- Quyết định số 288/QĐ-PTQĐ-DV ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định số 07/QĐ-PTQĐ-DV ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

7. Thẩm định giá để xác định lại giá đất các lô đất (lô 6-3, 6-4, 6-8, 6-9) với tổng diện tích 53.676,8m2 thuộc Khu chức năng số 6 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm được giao và cho thuê để Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh thực hiện nhằm thanh toán Hợp đồng BT Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2

Quyết định số 312/QĐ-PTQĐ-DV ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

8. Thẩm định giá để xác định lại giá đất đối với lô đất 6-1 với diện tích 39.316,9m2 thuộc Khu chức năng số 6 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm được giao và cho thuê để Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh thực hiện nhằm thanh toán Hợp đồng BT Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2

Quyết định số 313/QĐ-PTQĐ-DV ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

9. Thẩm định giá để xác định lại giá đất đối với Khu II (phần đất công cộng với diện tích 45.776,8m2 gồm đất văn hóa và giáo dục) giao Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán Hợp đồng xây dựng – chuyển giao Dự án xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Quyết định số 310/QĐ-PTQĐ-DV ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

10. Thẩm định giá để xác định lại giá đất đối với Khu II (phần diện tích đất 144.143m2) giao Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán Hợp đồng xây dựng – chuyển giao Dự án xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Quyết định số 311/QĐ-PTQĐ-DV ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

11. Thẩm định giá để xác định lại giá đất đối với Khu IIA với diện tích 28.926m2 (Lô 5-4, 5-5 thuộc Khu chức năng số 5) giao Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán Hợp đồng xây dựng – chuyển giao Dự án xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

- Quyết định số 294/QĐ-PTQĐ-DV ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định số 301/QĐ-PTQĐ-DV ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

12. Thẩm định giá để xác định lại giá đất đối với Khu III (phần diện tích đất ở 124.817m2, Khu nhà thấp tầng) giao Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán Hợp đồng xây dựng – chuyển giao Dự án xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Quyết định số 309/QĐ-PTQĐ-DV ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

13. Thẩm định giá để xác định lại giá đất đối với Khu III (phần diện tích đất công cộng 25.579,3m2, gồm đất văn hóa và đất giáo dục) giao Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán Hợp đồng xây dựng – chuyển giao Dự án xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Quyết định số 308/QĐ-PTQĐ-DV ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

14. Thẩm định giá để xác định lại giá đất đối với Khu IIIA, diện tích 63.354,5m2 (Lô 6-12, 6-13 và 6-14 thuộc Khu chức năng số 6) giao Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán Hợp đồng xây dựng – chuyển giao Dự án xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

- Quyết định số 298/QĐ-PTQĐ-DV ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định số 299/QĐ-PTQĐ-DV ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

15. Thẩm định giá xác định lại giá đất đối với Khu phức hợp Bến Du thuyền (Lô 7-2 trong Khu chức năng số 7) giao Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán Hợp đồng xây dựng – chuyển giao Dự án xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

- Quyết định số 296/QĐ-PTQĐ-DV ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định số 300/QĐ-PTQĐ-DV ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

TTPTQĐ

Các bài viết khác