Đấu giá QSDĐ

Các Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các khu đất xử lý tài chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Các Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các khu đất xử lý tài chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, cụ thể:

1. Thẩm định giá để xác định lại giá đất các lô đất (lô 6-3, 6-4, 6-8, 6-9) với tổng diện tích 53.676,8m2 thuộc Khu chức năng số 6 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm được giao và cho thuê để Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh thực hiện nhằm thanh toán Hợp đồng BT Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 

Quyết định số 12/QĐ-PTQĐ-DV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (tải về)

2. Thẩm định giá để xác định lại giá đất đối với lô đất 6-1 với diện tích 39.316,9m2 thuộc Khu chức năng số 6 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm được giao và cho thuê để Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh thực hiện nhằm thanh toán Hợp đồng BT Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2

Quyết định số 11/QĐ-PTQĐ-DV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (tải về)

3. Thẩm định giá để xác định lại giá đất đối với Khu II (phần đất công cộng với diện tích 45.776,8m2 gồm đất văn hóa và giáo dục) giao Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán Hợp đồng xây dựng – chuyển giao Dự án xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Quyết định số 10/QĐ-PTQĐ-DV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (tải về)

4. Thẩm định giá để xác định lại giá đất đối với Khu II (phần diện tích đất ở 144.143m2) giao Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán Hợp đồng xây dựng – chuyển giao Dự án xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Quyết định số 09/QĐ-PTQĐ-DV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (tải về)

5. Thẩm định giá để xác định lại giá đất đối với Khu III (phần diện tích đất ở 124.817m2, Khu nhà thấp tầng) giao Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán Hợp đồng xây dựng – chuyển giao Dự án xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Quyết định số 14/QĐ-PTQĐ-DV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (tải về)

6. Thẩm định giá để xác định lại giá đất đối với Khu III (phần diện tích đất công cộng 25.579,3m2, gồm đất văn hóa và đất giáo dục) giao Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán Hợp đồng xây dựng – chuyển giao Dự án xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Quyết định số 13/QĐ-PTQĐ-DV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.  (tải về)

 

TTPTQĐ

Các bài viết khác