Đấu giá QSDĐ

Hủy kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác thẩm định giá trị quyền sử dụng đất

Hủy kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác thẩm định giá trị quyền sử dụng đất đối với lô đất ký hiệu 7-1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Quyết định 06/QĐ-PTQĐ-THĐ ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Các bài viết khác