Đấu giá QSDĐ

Nội dung các Quyết định phê duyệt về đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất số 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, cụ thể:

- Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất số 3-5 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức; (tải về)

- Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất số 3-8 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức; (tải về)

 - Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất số 3-9 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức; (tải về)

- Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất số 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. (tải về)

 

TTPTQĐ

Các bài viết khác