Đấu giá QSDĐ

Quyền sử dụng đất đối với 04 lô đất có ký hiệu 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 thuộc khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

Lô 3 -8: 

Công văn số 1591/STNMT-TTPTQĐ ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-8 thuộc Khu chức năng số 3, trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2

Công văn số 995/UBND-ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-8 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2

 

Lô 3-9:

Công văn số 1592/STNMT-TTPTQĐ ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-9 thuộc Khu chức năng số 3, trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2

Công văn số 996/UBND-ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-9 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2

 

Lô 3-12:

Công văn số 1515/STNMT-TTPTQĐ ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-12 thuộc Khu chức năng số 3, trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2

Công văn số 997/UBND-ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2

 

Lô 3-5

Công văn số 1537/STNMT-TTPTQĐ ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-5 thuộc Khu chức năng số 3, trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2

Công văn số 994/UBND-ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-5 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2

 

 

Các bài viết khác