Đấu giá QSDĐ

Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất, tài sản khác gắn liền với đất tại các lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc khu 38,4ha phường Bình Khánh, Quận 2

Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 17 tháng 04 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với 3.790 căn hộ chung cư tại các lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc khu 38,4ha, phường Bình Khánh, Quận 2

 

Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 07 năm 2019 của Thành phố về việc bổ sung Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với 3.790 căn hộ chung cư tại các lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc khu 38,4ha, phường Bình Khánh, Quận 2

 

Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với 3.790 căn hộ chung cư tại các lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc khu 38,4ha, phường Bình Khánh, Quận 2

 

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với 3.790 căn hộ chung cư tại các lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc khu 38,4ha, phường Bình Khánh, Quận 2

Các bài viết khác