Đầu tư dự án

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu đất 7,9ha phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

1. Tên dự án: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu đất 7,9ha phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất;

3. Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường;

4. Phân loại dự án: nhóm A

5. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

+ Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trước khi tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Đã có chủ trương cho phép đầu tư của UBND Thành phố;

          6. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư : đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu đất diện tích 7,9ha phường Tân Chánh Hiệp, quận 12;

          7. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án: 350 tỷ đồng.

          8. Dự kiến thời gian, tiến độ thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, hiệu quả:……………………………

          9. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi chương trình kết thúc:……………………………

          10. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội:………………………..

          11. Phân chia các dự án thành phần:…………………………

          12. Các giải pháp tổ chức thực hiện:……………………………

          13. Các văn bản có liên quan đính kèm:……………………….

          14. Hình ảnh khu đất.

Các bài viết khác