Đầu tư dự án

Khu tái định cư 25ha xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

1. Tên dự án: Khu tái định cư 25ha xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè;

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất;

3. Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường;

4. Phân loại dự án: Nhóm A

5. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

+ Sự cần thiết: xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới Nhơn Đức – Phước Lộc;

+ Các điều kiện để thực hiện đầu tư: đã có chủ trương chấp thuận của UBND Thành phố;

          6. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: xây dựng khu tái định cư tại khu đất diện tích 25,8ha xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè;

          7. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án: 5.925 tỷ đồng.

          8. Dự kiến thời gian, tiến độ thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, hiệu quả:……………………..

          9. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi chương trình kết thúc:……………………………….

          10. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội:…………………….

          11. Phân chia các dự án thành phần:……………………….

          12. Các giải pháp tổ chức thực hiện:………………………….

          13. Các văn bản có liên quan đính kèm:……………………

          14. Hình ảnh khu đất.

Các bài viết khác