Thông tin hoạt động

Quyết định về công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Quyết định số 877/QĐ-STNMT-VP ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất (tải Quyết định). 

Thông báo số 09/TB-HĐ ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả chấm phúc khảo điểm thi lần 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất (tải Thông báo).

 

TTPTQĐ