Thông tin hoạt động

Thông báo

Thông báo về việc tuyên truyền đánh giá sự hài lòng hạnh phúc "Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc" của đề án "Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn Thành phố. Xem tại đây.