Thông tin hoạt động

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất

Thông báo số 29/TB-HĐTDVC ngày 29 tháng 6 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về công khai Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem tại đây