Thông tin hoạt động

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Căn cứ nhu cầu thực tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 như sau:

 

http://ttptqd-hochiminhcity.gov.vn/van-ban-phap-luat/thong-bao-tuyen-dung-lao-dong-hop-dong-2019-985.html