Thông tin hoạt động

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng lần 2

Căn cứ nhu cầu thực tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng lần 2 năm 2019 như sau:

http://ttptqd-hochiminhcity.gov.vn/van-ban-phap-luat/vv-tuyen-dung-lao-dong-hop-dong-nam-2019-lan-2-987.html