Thông tin hoạt động

Thông báo tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 238/KH-STNMT-VP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 và Công văn số 3209/STNMT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

 

http://ttptqd-hochiminhcity.gov.vn/van-ban-phap-luat/ve-viec-tuyen-dung-vien-chuc-2020-991.html

 

TTPTQĐ