Thông tin hoạt động

Thông báo về việc tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất

Thực hiện theo nội dung Thông báo số 02/TB-HĐ ngày 16 tháng 5 năm 2022 của hội đồng tuyển dụng viên chức - Sở Tài nguyên và Môi trường về danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Thông báo số 03/TB-HĐ ngày 17 tháng 5 năm 2022 về công bố hình thức, nội dung và tài liệu tham khảo vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất;

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm như sau:

Thông báo số 307/TB-PTQĐ-HC ngày 17/5/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất  về việc tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Thông báo số 02/TB-HĐ ngày 16/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường về danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Thông báo số 03/TB-HĐ ngày 17/05/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường về công bố hình thức, nội dung và tài liệu tham khảo vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất.

TTPTQĐ