Thông tin hoạt động

TRIỂU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Thông báo về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chứa tại Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Tải về Thông báo số 06/TB-HĐTDVC và Quyết định 15/QĐ-PTQĐ-HC