Thông tin hoạt động

Trung tâm Phát triển quỹ đất tuyển dụng viên chức

Tổng số lượng viên chức cần tuyển: 05 người tại 03 vị trí việc làm và số người làm việc từng vị trí cần tuyển cụ thể như sau:

- Vị trí việc làm Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: 02 người

- Vị trí việc làm Thu thồi đất:  02 người

- Vị trí việc làm Đầu tư và Khai thác quỹ đất: 01 người

 

tải nội dung Thông báo

 

TTPTQĐ