Thông tin hoạt động

Tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo số  887/TB-PTQĐ-HC ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về tuyển dụng viên chức năm 2022

NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Tổng số lượng viên chức tuyển dụng là 15 người tại 05 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

- Vị trí việc làm Tổng hợp: 02 người

- Vị trí việc làm Kế toán: 03 người

- Vị trí việc làm Đầu tư và khai thác quỹ đất: 03 người

- Vị trí việc làm Thu hồi đất: 03 người

- Vị trí việc làm Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: 04 người

(Tải toàn bộ nội dung Thông báo số  887/TB-PTQĐ-HC ngày 21 tháng 12 năm 2022)

TTPTQĐ