Thông tin hoạt động

Về hủy kết quả trúng tuyển viên chức

Thông báo số 34/TB-HĐTDVC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về hủy kết quả thi tuyển viên chức. Vui lòng xem tại đây.

Quyết định số 1048/QĐ-STNMT-VP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về hủy kết quả trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất. Vui lòng xem tại đây.