Tin tức

Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 05/02/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có công văn số 1404/STNMT-TTPTQĐ đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan góp ý dự thảo quy chế , Tờ trình dự thảo quy chế phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01/03/2018 để Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, hoàn chỉnh trước khi trình UBND TP.

Hình thức góp ý thực hiện bằng văn bản gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất (địa chỉ: số 02 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM) và gửi file vào hộp thư: dtpmai.stnmt@tphcm.gov.vn 

 

Đính kèm:

1. Công văn số 1404/STNMT-TTPTQĐ ngày 05/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

2. Tờ trình quy chế Phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (dự thảo)

3. Quyết định ban hành Quy chế Phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (dự thảo)

4. Quy chế phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (dự thảo)

 

TTPTQĐ