TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Ban lãnh đạo

Bà Nguyễn Thị Tâm - Giám đốc Trung tâm

Bà Nguyễn Thị Tâm - Giám đốc Trung tâm

Bà Nguyễn Thị Tâm - Giám đốc Trung tâm

Xem tiếp Xem chi tiết
Ông Đặng Tuấn Khoa - Phó Giám đốc

Ông Đặng Tuấn Khoa - Phó Giám đốc

Ông Đặng Tuấn Khoa - Phó Giám đốc

Xem tiếp Xem chi tiết
Ông Huỳnh Thái Ngọc - Phó Giám đốc

Ông Huỳnh Thái Ngọc - Phó Giám đốc

Ông Huỳnh Thái Ngọc - Phó Giám đốc

Xem tiếp Xem chi tiết