TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Thông tin hoạt động

Thông báo

Thông báo

Thông báo về việc tuyên truyền đánh giá sự hài lòng hạnh phúc "Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc" của đề án "Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn Thành phố

Xem tiếp Xem chi tiết
Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất

Thông báo số 29/TB-HĐTDVC ngày 29 tháng 6 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về công khai Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Xem tiếp Xem chi tiết