TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Đấu giá qsdđ

Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-8 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức (trước đây là phường An Khánh, Quận 2), Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-8 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức (trước đây là phường An Khánh, Quận 2), Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-8 thuộc Khu chức năng số 3, trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức (thay thế Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố) và Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh tên đơn vị hành chính tại quyết định số 1551/QĐ-UBND, 1552/QĐ-UBND, 1553/QĐ-UBND và 1554/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021

Xem tiếp Xem chi tiết
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-9 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức (trước đây là phường An Khánh, Quận 2), Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-9 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức (trước đây là phường An Khánh, Quận 2), Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-9 thuộc Khu chức năng số 3, trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức (thay thế Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố) và Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh tên đơn vị hành chính tại quyết định số 1551/QĐ-UBND, 1552/QĐ-UBND, 1553/QĐ-UBND và 1554/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021

Xem tiếp Xem chi tiết
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-5 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức (trước đây là phường An Khánh, Quận 2), Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-5 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức (trước đây là phường An Khánh, Quận 2), Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu 3-5 thuộc Khu chức năng số 3, trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức (thay thế Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố) và Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh tên đơn vị hành chính tại quyết định số 1551/QĐ-UBND, 1552/QĐ-UBND, 1553/QĐ-UBND và 1554/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021

Xem tiếp Xem chi tiết
Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại các lô

Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại các lô

Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại các lô đất R1, R2, R3, R4, R5 (trong đó bao gồm 3.790 căn hộ) thuộc Khu 38,4ha, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức

Xem tiếp Xem chi tiết
Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với 3.790 căn hộ chung cư tại các lô đất R1, R2, R3, R4, R5 thuộc khu

Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với 3.790 căn hộ chung cư tại các lô đất R1, R2, R3, R4, R5 thuộc khu

Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bán đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đối với 3.790 căn hộ chung cư tại các lô đất R1, R2, R3, R4, R5 thuộc khu 38,4ha, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức (thay thế Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem tiếp Xem chi tiết